Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Hemen kafam o yöne çevirdim ve oturma odasnn ana penceresinde duran ve gözlerini dikmi bana bakan o kadna baktm. Çok geçmeden yanma geldi. Üstünde hâlâ flamingolu kimonosu vard. Bana bir bardak buzlu su ikram etti. Barda dudaklarma götürürken onun çplak vücudunu hayal ettim." Henry, Kuzey Denizi`nde bir sondaj kulesinde çalmaktadr. 14 gün boyunca her gün, günde aralksz 12 saat mesaisi vardr. ki hafta çaltktan sonra izne çkar ana karaya gider. Burada kendisi gibi bekar arkadalaryla zaman geçirir. Gecelerini ise kadnlarla, onlara zevk vererek ve hislerini gönlünce yaayarak geçirir. Sabah olunca vedalar ve gider. Kural basittir: Her gece baka bir kadn. Sadece bir kez istisna yapar. Ad Clara`dr. Bu öykü, sveçli film yapmcs Erika Lust ibirliiyle yaynlanmtr. Buradaki amaç; tutku, yaknlk, ehvet ve sevgi konularn ele alan güçlü ve erotik öykülerle insan doasn ve çeitliliini ortaya koymaktr.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica » Romanzi contemporanei

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/06/2019

Lingua Turco

EAN-13 9788726214888

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Becerikli Yardmc - Erotik öykü"

Becerikli Yardmc - Erotik öykü
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima