Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bekentenissen van een strandvonder: Het leven op mijn tropisch eiland

Edmund James Banfield
pubblicato da Books Pub

Prezzo online:
2,99

Banfield's Confessions of a Beachcomber," waarvan dit boekje een verkorte bewerking is, zijn eigenlijk minder bekentenissen in den letterlijken zin des woords dan wel beschouwingen en beschrijvingen van den amateur-strandvonder over het leven op zijn eenzaam tropisch eiland bij de oostkust van Noord-Queensland. Banfield is noch een moderne Robinson, noch een menschenhater, maar een fijn- en gezond-voelend man met een groote en diepe liefde voor de natuur, die, afkeerig en beu van de nuttelooze jacht der beschaving, op zijn eiland een eenvoudig, natuurlijk leven tracht te leiden. Zijn boek iszooals hij zelf zegthet pretentieloos verhaal van een pretentieloos man, een man, die slechts een oppervlakkigen kijk heeft op de meeste groote, zware en gewichtige levenskwesties, maar die licht gevonden heeft in tal van eenvoudige en alledaagsche dingen en vooral een waren hartstocht heeft voor vrijheid en frissche lucht."

Wij hopen dat deze bewerking, niettegenstaande de bekorting of weglating van enkele beschouwingen of beschrijvingen toch, evenzeer als het oorspronkelijke werk, een bron van genot en leering voor iederen oprechten natuurvriend zal zijn.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici

Editore Books Pub

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/12/2017

Lingua Inglese

EAN-13 1230002049625

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bekentenissen van een strandvonder: Het leven op mijn tropisch eiland"

Bekentenissen van een strandvonder: Het leven op mijn tropisch eiland
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima