Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Belki Bir Gün Uçarz

Aylin Balboa
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,28

O aacn altnda uzanmaya devam ettim. Yldzlar aslnda nedir size söyleyeyim: Yldzlar, acdan delirmi insanlarn gökyüzüne sktklar kurunlarn açt deliklerdir. Bilim adamlar sürekli yenilerini kefettiklerini söylüyorlar. Bunda alacak bir ey yok. Yukars bir gün dümdüz olacak.

ehir içinde dünya turu, kalbin içinde kap zili, akln içinde sergüzetler... Kutu gibi evler, ebesinin örekesine çkan sokaklar, yeteri kadar ölmü insanlar. Dünya yalan, hatta adaletin bu mu ulan?

Benim abim ampiyon!

"Hayat, kitapta durduu gibi dursayd be Allahm."

Belki Bir Gün Uçarz, yeknesakla celalleniyor, huzursuz, edit ve enerjik... Yeni bir yazarn ilk kitab... Aylin Balboa, deeliyor, haykryor, söyleniyor... ah damar atyor tp tp, sokak tayor yannda.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/05/2020

Lingua Inglese

EAN-13 9789750520419

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Belki Bir Gün Uçarz"

Belki Bir Gün Uçarz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima