Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Benim stanbul'um - 15 Yazar 1 Çizer

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
0,99

stanbul bir öykü yumadr, bir an albümü. stanbul'da doan için bu ehir güzeldir, baka ehirlerden gelenler için ise artc. Adnan Özyalçner, bir stanbul öykücüsü olarak 14 yazar ve bir çizer seçti stanbul'u anlatsnlar diye. Deniz Kavukçuolu'ndan Ferit Edgü'ye, Turul Tanyol'dan Gülsüm Cengiz'e herkes kendi stanbul'unun öyküsünü yazd. Geçen yl yitirdiimiz Kemal Özer de kendi stanbul'unu anlatt. Belki de Kemal Özer'in son yazsyd bu. 15 yazarn stanbul'unu da Ferit Öngören çizdi. Kaykçsndan lokantasna, hamalndan Süleymaniyesine, ince ince.

Bu kitabn bir benzeri yok... Bütün stanbul kitaplarndan farkl bir kitap çünkü 16 gözden yüzlerce stanbul'u yanstyor.

nce Kapak:

Sayfa Says: 244

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 208

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Fotografia » Fotografia: collezioni

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785952374

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Benim stanbul'um - 15 Yazar 1 Çizer"

Benim stanbul
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima