Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bespiegelingen over het vraagstuk van het antisemitisme

Delphine Horvilleur
pubblicato da Singel Uitgeverijen

Prezzo online:
11,99

Deze scherpe en eloquente beschouwing speelt in op het overal - ook in Europa, ook in Nederland en België - toenemende antisemitisme. De Parijse rabbijn Delphine Horvilleur is opgeleid aan universiteiten in New York en Jeruzalem. Haar strijd voor secularisme, haar betrokkenheid bij Charlie Hebdo, deelname aan interreligieuze dialogen en haar bij uitstek feministische houding hebben de interesse gewekt van Europese én Amerikaanse media. In dit boek analyseert ze de visie van hen die het antisemitisme steeds weer moeten ondergaan.

`Dit boek is niet gericht aan de joden, want ik geloof niet dat het aan de joden is om tegen het antisemitisme te strijden. In ieder geval niet meer dan de anderen. Ik denk dat iedereen tegen het antisemitisme moet strijden en moet proberen het beter te begrijpen, want het antisemitisme gaat niet alleen over de plek van de jood in de samenleving. Het is een voorloper van een algemene ontbinding van een samenleving, van een angst voor de ander, van geweld tegen de ander. De jood is de eerste die die naam krijgt, maar uiteindelijk kunnen we allemaal voor iemand de ander worden.' - Delphine Horvilleur, geciteerd in een beschouwing in De Groene Amsterdammer

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Sociologia e Antropologia, altri titoli

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/12/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789029540612

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bespiegelingen over het vraagstuk van het antisemitisme"

Bespiegelingen over het vraagstuk van het antisemitisme
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima