Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bestefar dro til himmelen

Amber Richards
pubblicato da Babelcube Inc.

Prezzo online:
2,55

Denne bok for barn 'Bestefar dro til himmelen', er skrevet fra et kristent perspektiv for veldig unge barn som har mistet en de er glad i. Hva forteller vi et ungt barn som har mistet en man er glad i og som sørger? 

Barn er så konkrete i tenkemåten, og døden kan være et veldig vanskelig tema å snakke om i generiske termer, men spesielt midt i en periode med emosjonell smerte og tap. Likevel søker de svar. 

Dette ble skrevet som et verktøy for å hjelpe foreldre og kjære med å hjelpe barna deres takle død, sorg og tap. Den har nydelige bilder og anerkjenner sorgens tristhet, men tilbyr også håp og støtte. 

I bok er det en fororddel med anbefalinger om hvordan man kan hjelpe barna gjennom denne veldig smertefulle tiden, og tips man kan bruke til å tilpasse e-boken til deres spesifikke omstendigheter, inkludert andre kjære enn bestefar. Last ned din kopi av Bestefar dro til himmelen nå. 

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità » Sport e Tempo libero » Attività manuali , Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Babelcube Inc.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/02/2015

Lingua Norvegese

EAN-13 9781507104378

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bestefar dro til himmelen"

Bestefar dro til himmelen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima