Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"U Gombrowiczevu bestijariju mo­­že se izdvojiti nekoliko razliitih pod­ruja od kojih je svako primjer druge perspektive upisane u gombrovievski motiv životinja. Udubljujui se pozorno u itanje Gombrowiczevih djela, može se za­mijetiti zaudna koliina posebnih naziva životinja kakvima se pi­sac služi na razliitim razinama svojih tekstova - tih naziva ima oko sto etrdeset. Pojavljuju se na stilistikoj razini, u narativnim ko­men­tarima, u fabularnim konstrukcijama, u frazeologemima, poslovicama, u leksi­kaliziranim iz­rekama i usporedbama te u filozofskim di­skursima. Za pisca koji je višekratno iskazivao svoj désinté­ressement spram prirode, takva gomila naziva životinja kao element tekstualne poetike mora izazivati divljenje prema njegovu znanju, a prije svega - poticati na razmišljanje."
Iz uvoda Wodzimierza Boleckog

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532668353

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bestijarij"

Bestijarij
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima