Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bestoj en nia domo

Zdravka Metz
pubblicato da Monda Asembleo Socia

Prezzo online:
3,11

La atorino Zdravka Metz, devena el Kroatujo kaj vivanta kun sia edzo en Kebekio (Kanado), rakontas al infanoj siajn spertojn pri diversaj bestoj, kiuj hazarde a intence troviis en sia domo. iu rakonto estas provizita per desegnao farita de Sarah Dorion, kiu anka desegnis la kovrilon.

La libro aperis jam en Kebeko en du eldonoj, 1999 kaj 2000 kaj nun - en 2019 - en korektita eldono.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Scienza e Natura » Animali della fattoria » Natura

Editore Monda Asembleo Socia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/03/2019

Lingua

EAN-13 9782369601753

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bestoj en nia domo"

Bestoj en nia domo
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima