Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Let op: Epub3 fixed lay-out, niet geschikt voor e-reader.
Appetites is Bourdains eerste kookboek in ruim tien jaar en bevat een verzameling van zijn favoriete gerechten uit meer dan veertig jaar professioneel koken en wereldreizen. Na vele jaren waarin hij meer dan tweehonderd dagen op reis was, vermaakt hij zich sinds hij vader is nu vooral thuis. Het resultaat is een uniek kook- en entertainboek voor de thuiskok, met eigen recepten, gerechten die hij op zijn reizen heeft leren kennen en een effectief culinair strijdplan.

Dettagli

Generi Gastronomia » Cucina dal mondo

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789048837007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beter wordt het niet"

Beter wordt het niet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima