Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bethlen István

Ignác Romsics
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
7,99

A szerz Bethlen Istváról írott életrajza 1991-ben jelent meg elször, 1995-ben pedig angolul is kiadták az Amerikai Egyesül Államokban.

Az els és az azóta megjelent változatok - így ezen kiadás - között egyetlen lényeges különbség van: az 1993-ban Moszkvából hazakerült iratok szükségessé tették az Epilógusban eredetileg írottak módosítását. Egyértelmvé vált, hogy a szovjet vezetés nem azért vitette ki Bethlent Moszkvába, mert Erdélyben vagy Magyarországon politikai szerepet szánt neki, hanem éppen ellenkezleg, azért, hogy a magyarországi politikai életbl mint zavaró tényezt eltávolítsa. E kiadás utolsó oldalain a szerz röviden utal azokra a levelekre is, amelyeket 1944-1945-ös magyarországi szovjet házi rizete idején Bethlen írt felntt- és idskori szerelmének, Széchenyi Andor Pálnénak. Ezeket a grófné leányunokája bocsátotta a szerz rendelkezésére 2015-ben.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/06/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634793434

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bethlen István"

Bethlen István
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima