Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bevroren nacht

Katya Kholyapina - Sara Raasch
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
5,99

Meira staat voor enorme uitdagingen nu de kwaadaardige koning Angra niet dood blijkt te zijn maar springlevend en machtiger dan ooit. Terwijl hij de wereld bedreigt met zijn zwarte magie, probeert Meira wanhopig haar eigen magie onder controle te krijgen en erachter te komen hoe ze haar krachten kan inzetten om Angra tegen te houden. Ze vermoedt dat de oplossing in het geheimzinnige, diep onder de grond verborgen labyrint ligt. Maar langzamerhand dringt het tot haar door dat ze Winter en de mensen van wie ze houdt niet zal kunnen redden zonder het ultieme offer te brengen...

Dettagli

Generi Non definito

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/09/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789402753929

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bevroren nacht"

Bevroren nacht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima