Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Beyaz Düler
yerindekiler, patronlarnn esrarengiz abisinin gerçek bir kadn düman olduunu söylüyorlard, bu yüzden de Nicole White, patronuyla birlikte çalmak için patronunun abisinin Montana'daki evine giderken, kendini en kötüye hazrlamt.
Winthrop Christopher, gerçekten de kadnlara güvensizlii ilke edinmi biriydi ama ayn zamanda Nicky'nin hayatnda gördüü en çekici adamd. Bu adamn gözüne bile görünmemesi gerektiini biliyordu ama bu kadn düman adama ak yeniden öretmekten de geri duramyordu.

Karlarn Altnda
Montanal çiftçi Tate Hollister, Maggie Jeffries'in gördüü en huysuz duldu ama Noel yaklatkça bu adamn, Noel ruhuna hiç de öyle tamamen kaytsz olmadn fark etti.
Belki de Tate'in sevgi dolu yürei, Maggie'nin ald en güzel Noel hediyesi olabilirdi.
(Tantm Bülteninden)Sayfa Says: 190

Bask Yl: 2016


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/02/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786053392897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beyaz Düler - Karlarn Altnda"

Beyaz Düler - Karlarn Altnda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima