Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Faili belli devlet cinayetleri...

Beyaz Toros, 1970'lerden 2010'lu yllara, Kadir Manga ve arkadalarnn Nurhak'ta öldürülmesinden Uludere-Roboski katliamna, Cumartesi Anneleri'nin yllara yaylan mücadelesinden Gezi Direnii'nde hayatn polis kurunuyla kaybeden Ethem Sarsülük'e kadar, hukukun, yasalarn, adaletin hiçe saylmas sonucu "devlet eliyle" öldürülenlerin tarihinden izler süren bir kitap. Faillerin, cezasz kalacaklarn ve devlet tarafndan korunacaklarn bildikleri için son derece pervasz davrandklar nice olay sralanyor Beyaz Toros'ta.

Deneyimli gazeteci Gökçer Tahinciolu, sistemin "yok edicilii"ni, modern, demokratik, insan hak ve özgürlüklerini esas ald söylenen bir devletin, en temel hak olan yaam hakkn ihlal edii üzerinden örnekliyor. Anlatlanlarn ortak sembolü, muhaliflere kar yürütülen kirli savan araçlarndan biri haline getirilen Beyaz Toros marka otomobil ise kitaba adn veriyor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 204

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 188

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Politica e Società » Studi interdisciplinari e culturali

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785983897

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Beyaz Toros"

Beyaz Toros
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima