Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

In `Bezit' van Lionel Shriver maakt een vrouw een zeer persoonlijk huwelijkscadeau voor haar beste vriend - om vervolgens te ontdekken dat diens jaloerse verloofde haar uit hun leven wil bannen. Een man van middelbare leeftijd die onder het juk van zijn vader leeft, komt erachter dat de veiligheidscontrole op het vliegveld niet de beste plek is om eindelijk eens op je strepen te gaan staan. De ooit hartstochtelijke relatie van een artistiek stel uit Brooklyn wordt verwoest door hun aankoop van een bouwvallig huis. Worden eigendomsverhoudingen de grote politieke en maatschappelijke kwestie van de eenentwintigste eeuw? Bestsellerauteur Shrivers track record als haarscherpe, visionaire schrijver doet vermoeden van wel.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Atlas Contact, Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/08/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789025453046

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bezit"

Bezit
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima