Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türkiye Biliim Dernei'nin (TBD) Sivas Temsilcisi ve Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Aratrma Görevlisi Güney Nair'in yazd "Bilgi Toplumu ve Türkiye" adl kitap yaynland. Kitap, alanndaki özgün çalmalardan biri olmaya aday.

"Gelimi toplumlar, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçi sürecini hzla yaarken, bu dönüüm içerisinde Türkiye'nin konumu nedir?" sorusundan yola çkarak kitab oluturduunu ifade eden Güney Nair, "Yaanan köklü deiimi, nedenleri ve sonuçlaryla toplumbilim penceresinden analiz eden ve dünyadaki genel deiim çizgisi içinde Türkiye'nin durumunu özetleyen, bu alanda ülkemizde yaplm en kapsaml aratrmalardan biri olduunu düünüyorum" dedi.

  1. yüzyln son çeyreinden itibaren belirgin bir ekilde artan bilim ve teknoloji alanndaki gelimelerin, özellikle ileri sanayilemi uluslarn toplumsal dokularn derinden etkilediini ve bu etkinin toplumsal yaamn tüm katmanlarnda izler braktn vurgulayan Nair, "Öyle köklü bir deiim sürecinin içindeyiz ki, bu tabloyu yorumlama konusunda büyük kavram kargaalar yaanyor. Bugün için emin olduumuz, Sanayi Toplumu'nun kurum ve kurallarndan Bilgi Toplumu'nun kurum ve kurallarna hzl bir dönüümün yaanddr. Deiimi en zor tanmlayanlarn, onu yaayanlar olduu bilinci ile özellikle ülkemiz açsndan bu dönüüm sürecinin iyi analiz edilip, yakn ve uzak gelecek politikalarnn bu perspektiften deerlendirilmesi gerektii zorunluluuna inanyorum. Bu çerçevede yaynlanan eser, küresel dengeler balamnda ülkemizin önündeki olanaklar da çok boyutlu yorumlamtr. Her ne kadar ülkemiz 20. yüzyl arzulad hedeflerin gerisinde tamamlam olsa da, 21. yüzylda bilginin deien anlam içerisinde yeniden ekillendirilip, deerlendirilmesi ve kullanlmas yolunda bilim, düün ve teknoloji olanaklarna sahiptir" dedi.

nce Kapak:

Sayfa Says: 320

Bask Yl: 2008

e-Kitap:

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 259

Bask Yl: 2008

Dili: Türkçe
Yaynevi: Gündoan Yaynlar

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Gündoan Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785920823

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bilgi Toplumu ve Türkiye"

Bilgi Toplumu ve Türkiye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima