Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bilgi Toplumu ve Üniversiteler

Kadri Yamaç
pubblicato da Efil Yaynevi Yaynlar

Prezzo online:
3,01

Yirmi birinci yüzyl, üniversiteleri yeniden ekillendiriyor. Ekonomik ve sosyal etkenler 1980'lerden bu yana geleneksel üniversiteyi zorlamaktadr. Yeni eitim modellerinden, sanal üniversitelere ve giderek artan uluslararaslamaya kadar pek çok alanda, üniversiteler bilgi toplumu olarak tarif edilen yeni paradigmayla gerilimli bir iliki içine girdiler.

Bilginin üretim girdisi olmasyla birlikte, bilgiye yüklenen anlam deimekte ve bilginin ilevsel olmas gibi bir zorunluluun dayatlmas tüm üniversite yerlekelerinde duyumsanmaktadr. Bu koullar, insan unsuru göz önüne alndnda, bireyin tüm yetenekleriyle toplumsal bir varlk olduu, bu yeteneklerin gelitirilmesi ve bunun da örenciye kültürün verilmesiyle mümkün olaca gerçeini ortadan kaldrlmaz.

Bireye dorudan bir meslein öretilmesiyle kültürel üst bilinçlenmelerin verilmesini birbirine ters görmek insanlarn makinalamasna yol açacaktr. Buna kar çkmak evrensel bir görevdir.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 488

Bask Yl: 2011

e-Kitap:

Sayfa Says: 343

Bask Yl: 2011

Dili: Türkçe
Yaynevi: Efil Yaynevi Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Libri per Conoscere » Cultura generale e curiosità

Editore Efil Yaynevi Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785898870

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bilgi Toplumu ve Üniversiteler"

Bilgi Toplumu ve Üniversiteler
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima