Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Aquesta obra intenta abordar els mites i llegendes sobre els transgènics i aportar arguments amb rigor científic. Es tracta d?un manual de supervivència per a entendre què són i què no són els transgènics. Amb voluntat divulgadora i sense deixar de banda el rigor que el tema es mereix, l?autor ofereix al lector tots els elements necessaris perquè puga extraure conclusions pròpies.

Dettagli

Generi Scienza e Tecnica » Ingegneria e Tecnologia » Ingegneria biochimica (biotecnologia, ingegneria genetica¿)

Editore U. Valencia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/05/2016

Lingua Spagnolo

EAN-13 9788437092300

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Biotecnología en el menú"

Biotecnología en el menú
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima