Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Aile Olmak çin Akam Yemeinde Beraber Olmak

Zeynep Temizer Atalar
pubblicato da Beyan Yaynclk

Prezzo online:
0,60

Bir çocuk sahibi olmak sadece bir admdr. Çok önemli ve deerli de olsa sadece bir adm... Oysa hayat, tek admlk bir süreç deildir. Her aamada bir yenisine ihtiyaç olur. Çocuklarmz, önlerindeki uzun ve zorlu hayata hazrlamak için, bizim de önümüzde bir o kadar uzun, zorlu ve yorucu bir yol olacaktr. Bu süreçteki en önemli görevlerimizden biri de onlara huzurlu bir aile ortam salamak olmaldr. Günde 15-20 dakika ayrp hep birlikte bir sofra etrafnda toplanmak, bu süre içinde hal hatr sormak, akalar yapmak, kederi-sevinci paylamak, o sofrada herkesin bir yerinin olmas, o ailedeki her kiiyi daha deerli ve mutlu klacaktr.

Bu nedenle Akam Yemeinde Beraber Olmak bir yemekten çok daha öte bir eydir..

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 104

Dili: Türkçe
Yaynevi: Beyan Yaynclk

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Beyan Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785936183

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Aile Olmak çin Akam Yemeinde Beraber Olmak"

Bir Aile Olmak çin Akam Yemeinde Beraber Olmak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima