Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Yllarn unutmak m istedin? Hayatna baskn yapan küçük bir kzn kötülüklerine sadece kendi gücünle meydan m okudun? Sana uygun olmayan yabanc bir oyunda inat m ettin? Yeniden çocukluuna dönebileceini mi sandn? Seninkinden bambaka bir surat lazmd bunun için. Maç bitti, hesap döndü. Kaplar kapanyor, yalnzlk, boluk, çöl, kimsenin duymayaca sessiz çlklar. te limandasn aptal adam, ne sandn kendini?

Kurgulad gerçeküstü, büyülü, kimi zaman tekinsiz dünyalarda kendine özgü mizah anlayyla çamz insannn huzursuzluunun çok katmanl izlerini süren Dino Buzzati, Bir Ak romanyla ayn izlee farkl bir rota üzerinden yöneliyor. Yazar, modern insann içsel karmaasn ve çaresizliini bu kez ak boyutunda, orta yal bir kentsoylunun genç bir fahieye saplant derecesinde duyduu tutku ekseninde öykülüyor:

Buzzati'nin usta bir anlatmla "kahraman"nn karmak iç dünyasna odakland Bir Ak'ta, Antonio'nun kskançlk, tutku, sahiplenme dürtüleri ile parças olduu burjuva toplumunun çelikilerle yüklü ahlak anlay arasnda çaresizce bocalayna tanklk ederiz.
(Tantm Bülteninden)

Sayfa Says: 280

Bask Yl: 2016

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750750588

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Ak"

Bir Ak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima