Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Baka Devrim

Serhat Celal Birdal
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Ben 40-50 yalarnda içiler hatrlyorum; iliki kurduumuz, propaganda yapmak için gittiimiz zaman, o güne kadar hep gördüü ve anlamad bir eyi bu hareket içerisinde kefettii zaman nasl bir neeye, nasl bir sevince büründüünü gördüm Bu atmosferi kurann yalnzca örenci hareketinin etkileri, onun duygular olabildiini düünmem olanaksz. Bütün Türkiye bir cümbü yayor gibiydi."
Erturul Kürkçü

Türkiye'de radikal sol hareketin 1960'larn ortalarndan 1980'e uzanan hzl ve büyük gelime dönemi, elbette büyük kayplarn yan sra büyük siyasi iddialar, stratejiler, ideolojik araylar ve tartmalarla bilinir. O kitlesel seferberlii yaratan, sadece rasyonel yönelimler, zihinsel tasarmlar, belirli talepler, çkarlar veya maduriyetler, aclar deildi, ayn zamanda arzulard.
Akl ve iradenin zdd ya da onlardan kopuk bir "güç" olmayan, aksine onlarla iç içe hareket eden ve ettiren arzular

Serhat Celâl Birdal, 1960-1980 aras Türkiye sol hareketini, Deleuze ve Guattari'nin genilettii Spinozac arzu kavramnn nda inceliyor. Özellikle '68 kua balamnda romantize edilen "naif" manzarann arkasndaki dinamii görmemizi salayan bir k bu. Ksmen ideolojiye "kaydolan" fakat ondan taan bir potansiyele iaret ediyor. Kitap, "Türkiye solunun arzu politikas" ile ilgili bir hatrlama ve muhasebe çars ayn zamanda.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530968

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Baka Devrim"

Bir Baka Devrim
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima