Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir "Hürriyet" Hikâyesi

Erturul Gunay
pubblicato da letiim Yaynlar

Prezzo online:
3,46

"Reis Beyefendi, Rejim hâlâ teminatszdr; teminatsz olduu için de diktatörlüe meyyaldir. Murakabe yoktur, meveret yoktur. Partimizin program bir yanda, tatbikat baka yandadr. Milli davalara prensipler deil, bir tek adam ve onun meydana getirdii zümre hâkimdir. Böyle olduu için de iktidar tutmak gaye olmu ve her türlü fesad, entrikay gayenin hizmetinde kullanmak siyasi ve milli hayatmzn yek vastas haline gelmitir. Hürriyet bayra ile iktidara gelen parti içinde hürriyet yoktur. Bu hal karsnda idealist partililer akn, millet hayal krkl içinde, üniversiteler hareket yeteneini yitirmi, matbuat zayftr. Halas ve ümid snamz olan Meclis grubu ise bu bozguna uram ruh haletlerine k ve aydnlk verip milli evki temin yolunu bulamamaktadr."
16 Ekim 1955

Demokrat Parti'den ihraç edilmeden önce partinin kurucularndan, eski çileri Bakan Fevzi Lütfi Karaosmanolu'nun Adnan Menderes'e hitaben yazd mektuptan aktarlan bu satrlar, Türkiye'de demokratik kurumsallama ve "tek adam" sorununun sürekliliini kantlar niteliktedir.

Erturul Günay, Bir "Hürriyet" Hikâyesi'nde Hürriyet Partisi etrafnda uzun soluklu olamayan bu "hürriyetçi" çkn nedenlerini ve sonuçlarn irdeleyip Türkiye'nin demokrasi yolculuundaki aksaklklara ve hâlâ çözüm bekleyen temel problemlerine bakarken, ayn zamanda 50'li yllara panoramik bir bak sunuyor. Hürriyet mealesinin neden süreklilik tayamadna dair titiz bir inceleme yapyor.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Letiim Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/04/2021

Lingua Turco

EAN-13 9789750530951

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir "Hürriyet" Hikâyesi"

Bir
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima