Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mitolojinin kültürümüz ve günlük yaantmz üzerindeki etkisi, sandmzdan çok daha fazladr.
Sinema, müzik ve edebiyat eserleri, yüzlerce marka ve pek çok insan, isimlerini Dünya Mitolojisi'nden almtr.
Kullandmz burç isimlerinin kökleri, Yunan Mitolojisi'nde takmyldzlara verilen adlara uzanr.
Bütün dünyada çok beenilen Yüzüklerin Efendisi serisi skandinav Mitolojisi'nden esinlenmitir.
Bir Nefeste Dünya Mitolojisi: Midas Dokunuu, bizi mitolojinin artc dünyasnda öretici ve bir o kadar da keyifli bir yolculua çkaryor.
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 224

Bask Yl: 2014

e-Kitap:

Sayfa Says: 204

Bask Yl: 2015

Dili: Türkçe
Yaynevi: Maya Kitap

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Maya Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786023332

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Nefeste Dünya Mitolojisi"

Bir Nefeste Dünya Mitolojisi
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima