Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir Yürekten Bir Yaamdan

Evrensel Basm Yayn
pubblicato da Evrensel Basm Yayn

Prezzo online:
1,09

"Ezberlenir bu iirler, dorudur, adamn içisra güvenilir bir silâh arkada gibi yaar; uçurumun kenarlarnda ayanz kayacak olsa, omuzbanzdan; dar geçitlerin karanlnda bunalacak olsanz, kolunuzdan tutar; kaldrr sizi, dorultur, yüreklendirir."
Attilâ lhan

"Kurdakul'un iirleri yalnzca bir toplumcu gerçekçi airin, iirle anlatlm yaamöyküsü deil, bir kuan bütün yaam. ükran Kurdakul kuann toplumsal savamnn alçakgönüllü özeti. Onlar yaamlar boyunca 'direnmenin ustas, çilenin piri' olmulardr."
Doan Hzlan

"Kurdakul, topluma youn bir yurt ve insan sevgisiyle bakan, siyasal ve toplumsal mücadelede söz ve sorumluluk sahibi olan kavgac ozanlarn izini sürüyor. O yüzden de ona baktmzda bir yandan Namk Kemal'i, Tevfik Fikret'i, bir yandan da Nâzm Hikmet'i görmemiz olas."
Kemal Özer

"ükran Kurdakul, '1940 Kua'nn bu en genç airi, gerçeklie 'toplumcu duyarlk'la bakt; ama kendini anlatrken de özgün kalmay bildi. Çada Türk iirinde, temalaryla, bu arada o kusursuz ve renkli diliyle, ön sralarda bir yeri vardr onun. iirimizin soylu temsilcilerinden biridir Kurdakul."
Server Tanilli

nce Kapak:

Sayfa Says: 352

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 67

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Evrensel Basm Yayn

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Evrensel Basm Yayn

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785874249

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir Yürekten Bir Yaamdan"

Bir Yürekten Bir Yaamdan
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima