Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir ehri Yok Etmek

Emine Uaklgil
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
3,56

Türkiye'de, ekonomik gelime ve büyümeyi salamak için en büyük koz olarak inaat sektörü görüldü. Ancak bu sektörün salkl ve kalc bir ekonomik büyüme yaratamadna dair pek çok aratrma ve inceleme daima görmezden gelindi. ehirler inaat projelerinin "arazisi" haline getirildi. Emine Uaklgil bu durumu stanbul üzerinden gösteriyor. nsanlar, mahalleler, sokaklar, çarlar, pazarlar, kentin tarihî tan binalar, dereler, ormanlar, anlar ve hikâyelerden oluan ehir, özellikle stanbul, bir rant kayna ve merkezi oldu. Bu rant hrs, stanbul'un kadim mahallelerine; Sulu- kule'ye, Balat'a, Tarlaba'na, Okmeydan'na yöneldii gibi "yeni" stanbul yaratmak için ormanlara, su havzalarna ve barajlara da "arazi" mantyla bakmaya balad. Bunu engellemek mümkün mü? "Ecdat yadigâr" stanbul'dan geriye ne kalacak? Göreceiz! Tarihî silueti bile giderek ve hzla bozulan stanbul'a hâlâ sahip çkanlara... "Kent hakk"n savunan kentlilere, yurttalara...Yaam alanlarmz, evlerimizi, sokaklarmz, mahallelerimizi, ehirlerimizi savunmak, karamsarla kaplp teslim olmaktan çok daha zor. Ama emin olun hepimiz teslim olmann insan yiyip bitiren öfkeye bulanm hüznü yerine, mücadele halinin neesini hak ediyoruz.

Dettagli down

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750722509

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir ehri Yok Etmek"

Bir ehri Yok Etmek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima