Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Bir nsan Kaynaklar Masal

Özden Aslan
pubblicato da Elma Yaynevi

Prezzo online:
1,60

Bugüne kadar karlatklarmzn aksine, kitapta monoton, sradan bilgiler yerine gerçek olaylardan yola çkld. lk defa bir kitap yaadklarmzla örtüen örnek olaylar içeriyor:
Bu zekice bir ilk...
Özden Aslan, kariyerinin balangcndan bu yana insan kaynaklar uygulamalarnn içinde. Bu yüzden yaanabilecek problemleri ve bunlarn çözümlerini biliyor:
Bu bir avantaj...
Kitab elinize aldnz an brakamyorsunuz:
Bu ahane...
Kitapta, Amerika'dan alnm dandik, uygulanmaz teoriler yerine ülkenin gerçeklerini içeren, uygulanabilir somut öneriler var:
Bu harika...
Bizde bilgi sahibi insanlar bilgilerini kolay kolay aktarmazlar, oysa yeri doldurulamaz bir adamsanz hayatta yükselemezsiniz. Özden Aslan bildiklerini bizlerle paylayor:
Bu cesurca...
Yöneticilerimize çou yanllarn anlatamayz. Özden Aslan bizim yerimize anlatm:
Bu iyi...
Etrafmzda sürüyle kalbn, makamn hak etmeyen adam var. Kendini gelitiren, bilgilerini paylaan, dürüst, içten dostlar bulmak hiç kolay deil; onlar bulduumuzda gerçekten çok seviyoruz:
Bu içten bir teekkür...
- Ahmet erif zgören-

nce Kapak:

Sayfa Says: 240

Bask Yl: 2006

e-Kitap:

Sayfa Says: 166

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Elma Yaynevi

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Lavoro » Amministrazione del personale » Management » Tecniche di management

Editore Elma Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785856979

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bir nsan Kaynaklar Masal"

Bir nsan Kaynaklar Masal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima