Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Baz romanlar bittiklerinde baa dönüp ilk sayfalar tekrar okumak istersiniz. Roman birkaç günde okusanz bile, sanki ilk sayfalar okuyal aylar, hatta yllar geçmi gibi, nasl ve nerede baladn anmsamakta zorlanrsnz.
te Elif afak'n Bit Palas romann bitirdikten sonra bunlar hissettim ve tekrar baladm okumaya
Asuman Kafaolu Büke / Cumhuriyet Kitap

Edebi ve yaznsal baars, Türk kimliini ve ülkenin tarihine yaklamn edebiyat yoluyla yeniden tanmlamayan genç kuak yazarlar arasnda afak' temsilci olarak öne çkaryor...
Bu roman enerji dolu ve gizemli bir yolculua davet ediyor insan; tutkuyla, gülmeceyle ve Türkiye'ye dair bir dolu fotoraf karesiyle...
The Independent

nce Kapak:

Sayfa Says: 384

Bask Yl: 2015

e-Kitap:

Sayfa Says: 307

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Doan Kitap

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Doan Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785861324

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bit Palas"

Bit Palas
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima