Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Bølgen" er en prisbelønnet og højaktuel roman, som på mange måder har lighedspunkter med coronapandemien, selvom konteksterne er forskellige. I den lille by DF ved Middelhavet finder en lokal fisker en dag liget af en sort mand ved stranden. Snart kommer der flere lig, alle sorte og ens, og til sidst ender byen med at blive fyldt med lig, der skyller ind over byen med en stor bølge ... Romanen afspejler på en grotesk og makaber måde, hvordan et lille samfund, og det store, håndterer sådan en krisesituation. En italiensk anmelder af romanen skrev: Det er en bog, som, skønt den er helt igennem fiktiv, har chokerende og endda foruroligende analogier til vores aktuelle tid.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Mikroforlaget Apuleius Æsel

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/10/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788793578272

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bølgen"

Bølgen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima