Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Denne nye boken om tegning og tegnekunst bygger på grunnkurset Bli en god tegner, som har vært en stor suksess. I dette kurset for videregående fører Barrington Barber den vordende kunstner enda et skritt videre på veien mot bedre tegneferdigheter og kompetanse. Hvis du har fulgt ham så langt på reisen, vet du allerede at jo mer du øver, jo større visuelle overraskelser vil du møte og jo flere vanskeligheter er det som skal overvinnes. I Bli en avansert tegner lærer du hvordan du skal finne løsninger på disse utfordringene gjennom bruk av mer avanserte teknikker og en større forståelse som naturlig følger med et grundig studium av et tema. Du vil også bli oppmuntret til å videreutvikle din egen oppfatning av den visuelle verden, slik at du blir i stand til å uttrykke følelsene og idéene i dine egne arbeider og holde fast på inntrykkene til senere bruk.

Når du har satt deg inn i de mange teknikkene og fremgangsmåtene som blir presentert her, vil du snart oppdage at din egen forståelse av og innsikt i omverdenen har økt, og åpnet helt nye muligheter for deg.

Inneholder mer enn 370 illustrasjoner.

Dettagli

Generi Arte Beni culturali e Fotografia » Forme d'arte e tecniche artistiche » Disegni e tecniche di disegno

Editore Arcturus Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/10/2020

Lingua Norvegese

EAN-13 9781398803022

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bli En Avansert Tegner"

Bli En Avansert Tegner
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima