Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Tapnaklara, kiliselere, rahiplere gidersin ama orada da öteki dünyada önemli biri olmann yolunu, bir eye ulamann yolunu, baarl olmann yolunu ararsn. Baar düüncesi seni gölge gibi takip eder. Nereye gidersen git hep kâr, baar, kazanç, hüner düüncesiyle gidersin. Eer birisi buraya bu fikirle gelmise, buray ilk frsatta terk etmesi ve benden olabildiince uzaa kaçmas gerekir, cünkü ben senin birisi olmana yardm edemem. Ben senin dümann deilim. Sadece birisi olmana yardm edemem. Seni ancak dipsiz uçuruma itebilirim. Asla hiçbir yere varamayacaksn, sadece dalp yok olacaksn. Düecek, düecek ve düecek ve yok olacaksn; sen yok olduun anda bütün varolu vecde gelir. Bütün varolu bu olay kutlar."

Osho, kendimize ilikin daha derin bir anlaya kavumamz için Çinli mistik Chuang Tzu'nun hikâyelerinden yola çkarak Taoculuun kendini gerçekletirmeye yönelik 3000 yllk mesajn açklyor. Bu kitabn ad, nehri geçen ve kendi sandal bo bir kaykla çarpan bir insan anlatan sade bir hikâyeden alnmtr. Hikâye ilerledikçe, anlalmas kolay bir biçimde duygular konusunda burada öfke bir öretiye doÅNnüür ve uyanklk tekniini kullanan herkeste derin bir etki ve mucizevi deiimler yaratabilir.

Bo kayk egosuz bo zihindir hiç kimse olmak ve Osho, Chuang Tzu'yu az bulunur bir olgunluk olarak anlatr; çünkü hiç kimse olmak dünyadaki en zor, en imkânsz, en srad eydir. Bu, insan zihni, insan egosu ve yaamn derin srlarna açlan bir kap olarak büyüleyici bir kitaptr. Beraberindeki DVD Osho'nun bir konumasn içermektedir ve çada bir mistie yönelik baka bir canl deneyimdir.

nce Kapak:

Sayfa Says: 340

Bask Yl: 2012

e-Kitap:

Sayfa Says: 235

Bask Yl: 2012

Dili: Türkçe
Yaynevi: Butik

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Butik

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785929901

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bo Kayk"

Bo Kayk
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima