Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

`Ideale rockautobiografie' - Het Parool

De afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke pagina van dit boek af. Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben geïnspireerd.

`Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind het gevoel dat hij alles heeft gegeven.' - The New York Times

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Artisti dello spettacolo » Biografie e autobiografie , Musica » Cantanti, Compositori e Musicisti

Editore Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/09/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789000352463

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Born to run"

Born to run
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima