Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Brevet till Helga

Anders Timrén - Bergsveinn Birgisson
pubblicato da Bazar Förlag

Prezzo online:
6,59

Brevet till Helga är en roman om den förlorade kärleken, men också om en förlorad kultur. En gammal man skriver brev till Helga, kvinnan som han en gång hade ett kortvarigt, intensivt förhållande med och som han aldrig har slutat att älska. Hon bad honom att lämna sin fru och sin gård och följa med henne till staden, men han valde att stanna. Först nu, decennier senare, känner han sig redo att förklara varför. Birgissons prisbelönta roman ångar av erotik och är sprungen ur den isländska berättartraditionen. Men framför allt är den en stark berättelse där stad ställs mot land, tradition mot framsteg och kärlek mot plikt.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Bazar Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/11/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789170285530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Brevet till Helga"

Brevet till Helga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima