Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Britanska prevara

Marko Lopušina
pubblicato da Agencija TEA BOOKS

Prezzo online:
8,99

Još je književnik Borislav Peki u svom delu Pisma iz tuine pisao da je prosean britanski pogled na Jugoslaviju posledica istorijske model-zablude, ali i nekih zabluda ije je poreklo novijeg datuma. Sve se odnose na Srbe, a ukoliko obuhvataju Jugoslaviju, to je opet samo zbog Srba. Britansko neshvatanje Balkana usavršeno je naklonošu prema Turskoj imperiji i nesklonošu prema svemu što je, ugrožavajui ovu potonju, opasnostima izlagalo najbrži put Indiji, izvoru britanskog kolonijalnog bogatstva. Srbi su imali nesreu da im je formiranje nezavisnog nacionalnog i državnog života zavisilo od pada Turske, ime su, u borbama s njom, zaslužili trajnu englesku nezahvalnost. Za Engleze Srbin je Bugarin na Dardanelima ili Rus na Moreuzima, što je za londonsku vladu istorijska mora..."
Jedna izreka koja važi za Amerikance, može da se primeni i na Engleze: Biti neprijatelj Britanaca je opasno, biti njihov saveznik je kobno!" To Srbi ponajbolje znaju i oseaju...

Dettagli

Generi Politica e Società » Politica e Istituzioni » Relazioni internazionali

Editore Agencija Tea Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/11/2018

Lingua

EAN-13 9788829546077

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Britanska prevara"

Britanska prevara
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima