Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Brown University, 1982:

Madeleine Hanna - heltinde, litteraturstuderende og uhelbredelig romantiker - skriver opgave om Jane Austen og George Eliot, bryllupsintrigens store mestre. Men mens hun undersøger fiktionens komplicerede kærlighedskoketterier, kommer det virkelige liv i form af to meget forskellige mænd i vejen. Leonard Bankhead - karismatisk biolog in spe - dukker pludselig op på campus, og snart hvirvles han og Madeleine ind i et både akademisk og seksuelt højspændt forhold. Men også Madeleines gamle ven, Mitchell Grammaticus - teologisk begavet dandy - kræver hendes tid med sin overbevisning om, at de to er skabt for hinanden. Året efter college tvinges de alle tre til at se verden udenfor i øjnene; og i en storm af klinisk depression, seksuel frigørelse, firsermusik og Foucault forsøger Madeleine at finde vej igennem den moderne bryllupsintrige.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/12/2015

Lingua Danese

EAN-13 9788702191622

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bryllupsintrigen"

Bryllupsintrigen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima