Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türk Çocuk Edebiyat'nn önde gelen isimlerinden Ekrem Bekta, hikayelerinde insanlarmzn sevinç ve ac dolu hayat mücadelelerini sade, anlalr br üslupla anlatyor.

Yazar, duygulu hikayeleri ile okuyucusuna sesleniyor...
Onu, öksüz bir çocuun hçkrklarna tank ediyor bazen... Bazen de souk gecenin karanlnda arka sokaklarda yaama sava veren br sokak çocuunu anlamasn istiyor...

Bu kitabn satrlarnda sevginin, fedakârln, hayatn zorluklarna ramen ylmadan mücadele edebilmenin getirdii mutluluun önemini kavrayacaksnz...

Bunlar, bizim hayatmzn hkayeleridir...

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 34

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nakka Kitap

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Nakka Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785952114

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Bu Köyün Öretmeni"

Bu Köyün Öretmeni
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima