Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U košmaru besane beke noi Franz Ritter više no ikad žudi za dozom opijuma. Mui ga nepoznata bolest koja mu se ini smrtonosnom, a usto dobiva pismo od svoje velike ljubavi Sarah s lankom o vinu mrtvih, koji u njemu izazove jezu. No njezina pošiljka iz dalekog Sarawaka u Franzu budi i sjeanja na dane provedene na Orijentu: od avantura u pustinji i opasnih susreta sa sirijskim rezervistima sve do bizarnog susreta u muzeju s teheranskim nacistom. U besanoj noi, dok se prisjea davnih dana u gradovima i predjelima koje je rat zauvijek oskvrnuo, Franz razmišlja o pustolovima sa Zapada koji su se prije njega otputili na Istok i rješava dilemu treba li napraviti korak kojim e iznenaditi sudbinu.

Dobitnik nagrade Goncourt za 2015. i Leipziške književne nagrade za europsko razumijevanje, Busola je izvrstan roman o srazu Istoka i Zapada iz neobinog rakursa vrhunskog erudita Mathiasa Énarda. Ovo uzbudljivo štivo donosi i priu o Iranskoj revoluciji uklopljenu u roman i još je jedan dokaz Énardove pripovjedake genijalnosti.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/10/2018

Lingua

EAN-13 9789532669435

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Busola"

Busola
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima