Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Amerikal yazar W. C. Morrow'dan bir korku hikayesi; ölmek isteyen melankolik genç bir adam yaamna son vermesi için yal bir hekime bavurur.

"Bir yöntem seçtiniz mi?" diye sordu.

"Evet; anestezi."

"Peki, anesteziyi ne ile yapmamz istiyorsunuz?"

"En çabuk biçimde en kesin sonucu verecek olan ne ise onunla."

"Sonras için bir isteiniz var m?"

"Hayr yok; varlm yürürlükten kalksn o kadar, ksaca, rüzgârn mumu söndürmesi gibi.. bir üfleme... sonra karanlk, hiçbir izin görülmedii karanlk. Kendi can güvenliiniz için duyacanz kayg, en uygun yöntemi kullanmakta size telkinde bulunacaktr. Seçimi size brakyorum."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Legal, Thriller e Spionaggio , Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico

Editore Kemal Ergezen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/12/2015

Lingua Turco

EAN-13 9786058509498

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Canavar Yapan:The Monstre Maker"

Canavar Yapan:The Monstre Maker
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima