Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa


Canm Akm
"Yanl nedenlerle de olsa seninle evlenmek istiyorum. Sana âk deilim" diyen baarl ve çok megul bir tp adam olan Titus Tavener'n bir ee ihtiyac vard.
Arabella, onun muayenehanesinde halinden memnun bir halde çalrken, Titus'n bu ani ve artc teklifiyle neye uradn arm, çok da mutlu olmutu.
Ta ki ona âk olup, ileri kartrana dek

Kaderden Kaç Yok
Güvenilir bir kaynaktan aldmz habere göre, çlgnlklar ile tandmz Aiesha Adams ve yakkl mimar James Challender gizlice nianlanarak, yln sürpriz çifti olmular.
Aiesha ve James'in ezeli dümanlar olduu sanlrd ama anlalan o ki, yllar boyunca içlerinde tututurduklar atei söndürmenin baka bir yolunu bulmular.
Belki de Aiesha çocukluundan beri yaayamad mutluluu, James'in kollarnda bulmutur.
(Tantm Bülteninden)Sayfa Says: 242

Bask Yl: 2016


Dili: Türkçe
Yaynevi: Harlequin Türkiye

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Harlequin Türkiye

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/02/2016

Lingua Turco

EAN-13 9786053392705

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Canm Akm - Kaderden Kaç Yok"

Canm Akm - Kaderden Kaç Yok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima