Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Canteu, esperits, canteu

Jesmyn Ward
pubblicato da Edicions del Periscopi

Prezzo online:
7,99

En Jojo és un nen mestís que viu amb els seus avis i la seva germana. La seva mare és una dona absent que té visions del seu germà mort i que viu perdudament enamorada del seu marit, que compleix condemna a la presó del comtat. Quan ella s'assabenta que està a punt de ser alliberat, decideix agafar els seus dos fills i emprendre un viatge introspectiu i salvatge que els obliga a relacionar-se per primera vegada com a família. A la presó, en Jojo es troba en Richie, un noi amb qui descobreix el llegat de l'esclavitud però també la importància de la reconciliació amb el passat. Amb un llenguatge ric i musical Jesmyn Ward ens ofereix una road movie literària imponent que parla des dels marges. Canteu, esperits, canteu és l'últim text de l'única autora premiada dues vegades amb el National Book Award.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie » Romanzi contemporanei

Editore Edicions Del Periscopi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/11/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788417339173

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Canteu, esperits, canteu"

Canteu, esperits, canteu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima