Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cicle líric.

Salvador Espriu
pubblicato da labutxaca

Prezzo online:
4,99

Que els cinc llibres responen a un pla unitari és senzill de veure -com destaca Víctor Martínez Gil en el pròleg a aquesta edició- fixant-se en les simetries formals que s'hi estableixen. A més, els cinc llibres tenen un sentit de conjunt perquè s'hi desenvolupa -amb gran rigor- un procés espiritual molt complex. Espriu convida el lector a acompanyar-lo al llarg d'un camí d'interiorització que culmina, en el darrer llibre del cicle, en una experiència de tipus místic.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Labutxaca

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/01/2013

Lingua Catalano

EAN-13 9788499306520

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cicle líric."

Cicle líric.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima