Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cihad unutmak ve terk etmek demek, kölelie, zillete, esârete, her türlü hakârete râz olmak demektir. Günümüz Müslümanlarnn hâli gibi...

Bu dünyann tamam da büyük bir devlet gibidir. Bütün Kâinat gibi, yeryüzü ve gökyüzü ile arasndakiler gibi, insanlarn ve cinlerin üzerinde yaad bu dünya da Allah'n mülküdür. Allahu Teâlâ bu mülkte, huzuru ve asâyii temin etme, Allah'n hükümlerini uygulama vazifesini "Müslümana"vermitir. Kur'ân- Azimüan'da belirttii gibi, Müslüman "yeryüzünün halifesi" klmtr. Bu "yeryüzü devletinde" bir pislik olan küfrün, irkin yaamamas; hrszn, uursuzun, soysuzun, gâspn cirit atmamas için de "güç" arttr, cihad lüzumludur. Yoksa, mürikler, hrszlar, soysuzlar, zâlimler ortalkta cirit atar; insanlar Allah'n diniyle tanamadklar gibi, can, mal ve nâmus emniyeti de kalmaz. Bu bakmdandr ki, cihad, bütün insanln huzuru ve emniyeti için arttr. te mücâhidin vazifesi de budur. Yani Allah'n mülkünde huzuru, emniyeti, güveni salamak, gerçek saâdetin yolunu açmak. Bu bakmdandr ki bütün islâm devletleri orduya, askeri güce ve silahlanmaya ehemmiyet vermilerdir.

imdi ise slâmn düman güçler, Müslümann elinde bir tek silah dahi olmasn istememektedir. Ya igal etmek sûretiyle Müslümann elindeki maddi güçleri imhâ etmekte, yâ, lran-lrak savanda, Suriye'deki çatmalarda ve daha birçok slâm ülkelerinde örnei görüldüü gibi Müslümanlar çattrmakta, maddi gücünü imhâ etmektedir. Bu kitapta, yerine göre farz ayn, yerine göre farz kifaye olan, ama her hâlükarda farz olan cihad anlatan, cihad rûhunu ikâme etmeyi hedefleyen yazlar yer almaktadr. "Cihad Yolu" isimli bu eseri, cihad uCruyla, izzetli, erefli, itibarl günlerimize yeniden kavumak arzu ve temennisiyle takdim ediyoruz...

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980630

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cihad Yolu"

Cihad Yolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima