Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cinsellik Üzerine

Freud Sigmund
pubblicato da DevrimEkitap

Prezzo online:
3,00

nsann ve hayvann cinsel gereksinimlerini açklamak için, biyolojide "cinsel bir dürtü"nün varlndan söz edilir. Ayn ekilde, açl anlatmak için de bir beslenme dürtüsünün olduu varsaylr. Bununla birlikte halk dilinde cinsel gereksinim için açla karlk gelen bir kelime yoktur. Halkn görüü, cinsel dürtünün nitelii ve karakterleri üzerine baz kesin düünceler içerir.

te Freud, tam da bu noktada müdahale etme gerei duyar ve cinsel bastrmalarn çocuklar üzerinde nasl evrildiini sergiler.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Devrimekitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2019

Lingua Turco

EAN-13 1230003234754

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cinsellik Üzerine"

Cinsellik Üzerine
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima