Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Circus Cesaria

Sanne Hillemans
pubblicato da Sunny Hill Books

Prezzo online:
4,99

Een tragisch verlies heeft ervoor gezorgd dat Noah zijn verdriet al wekenlang in alcohol verdrinkt. Als hij een baan aangeboden krijgt bij een reizend circus, ziet hij geen reden om niet te gaan. Deze drastische verandering kan precies zijn wat hij nodig heeft.

Er lopen veel interessante mensen rond op het circusterrein, maar degene die eruit springt, is een meisje van zijn leeftijd dat voor iedereen een glimlach klaar heeft. Terwijl haar aanwezigheid hem uit een donkere put trekt, lijkt zijn nabijheid het tegenovergestelde effect op haar te hebben.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Sunny Hill Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/04/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789492670021

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Circus Cesaria"

Circus Cesaria
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima