Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cirkel van het kwaad ; Op volle zee

Wilbur Smith
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

Leer Hector Cross kennen: een man met uitzonderlijke kwaliteiten en een vechtersinstinct. Hij gaat altijd tot het uiterste in zijn strijd tegen het kwade. In Op volle zee zet Hector alles op alles om Hazel, erfgename van een grote olieproducent, te helpen. Hazels negentienjarige dochter Cayla is op een privéjacht gekidnapt door Somalische piraten. Hector en Hazel gaan tot het uiterste om Cayla te bevrijden. En in het spannende Cirkel van het kwaad zweert Hector wraak wanneer een van zijn dierbaren op brute wijze wordt vermoord. Een misleidende jacht op de terroristische moordenaars wordt geopend, waarbij Hector plotseling zelf prooi lijkt te zijn...

Dettagli

Generi Non definito

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/06/2016

Lingua Olandese

EAN-13 9789401605908

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cirkel van het kwaad ; Op volle zee"

Cirkel van het kwaad ; Op volle zee
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima