Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Clàssics per a la vida

Nuccio Ordine
pubblicato da Quaderns Crema

Prezzo online:
5,99

"Que otros se jacten de las páginas que han escrito; | a mí me enorgullecen las que he leído", deia Borges. I és que els bons llibres ens transformen: un passatge, per breu que sigui, pot despertar la curiositat del lector i encoratjar-lo a llegir una obra que li canviï la vida per sempre més. Vet aquí el poder de la literatura, que no només ens obre horitzons, sinó que també diposita en nosaltres, d'una manera lenta però constant, la clau per entendre la vida. Mogut per aquesta idea, Nuccio Ordine ens convida, a Clàssics per a la vida, a descobrir o recordar alguns dels clàssics de tots els temps, mestres d'innombrables generacions: Plató, Rabelais, Shakespeare, Goethe, Cervantes, Rilke Ja que, per l'autor, l'ensenyament i l'educació constitueixen una forma de resistència a les lleis omnipresents del mercat, a la mercantilització de les nostres vides, al temible pensament únic. "Pocs llibres sobre la relació entre l'art, la literatura i la història de les idees són tan apassionants i lluminosos com el de Nuccio Ordine". George Steiner, The Times Literary Supplement, "Els llibres més recomanables de l'any". "Un llibre meravellosament inútil". Ignasi Aragay, Ara "Tot un manifest en contra de l'educació com a sistema de manufacturació de ciutadans acrítics. Ordine milita contra la mercantilització de la cultura i contra la burocratització de l'ensenyament, però sobretot contra la degradació dels principis humanistes i il·lustrats que han sostingut la formació dels ciutadans a Europa". Domingo Ródenas, El Periódico "Ordine és un veritable paladí d'una forma de docència atenta i apassionada". Gerard F. Mur, Nuvol "Un llibre per gaudir de la primera a la darrera pàgina". Ramón Moreno, Directe.cat "Nuccio Ordine proposa un acte de resistència: tornar als clàssics per cercar-hi les pistes del passat que ens ajuden a entendre el present". Regió 7

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia occidentale e Storia della filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Etica e filosofia morale

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/01/2018

Lingua Catalano

EAN-13 9788477275848

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Clàssics per a la vida"

Clàssics per a la vida
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima