Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Paxton had nooit gedacht dat hij voor Cloud zou werken, het gigantische techbedrijf annex warenhuis dat een groot deel van de Amerikaanse economie heeft opgeslokt. Laat staan dat hij zou gaan wonen in een van de enorme woon-werkcomplexen van het bedrijf. Maar vergeleken met wat er nog buiten het bedrijf over is, is het eentonige leven in de amusementshallen, open kantoren en enorme pakhuizen zo slecht nog niet. Zinnia is undercover geïnfiltreerd bij Cloud om de duistere geheimen van het bedrijf aan het licht te brengen. In Paxton ziet zij een ideale pion, maar is zij bereid hem voor haar doel te offeren?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Karakter Uitgevers Bv

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789045217123

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Cloud Inc."

Cloud Inc.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima