Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Cafodd Clive Beaumont ddiagnosis o ddementia cynnar pan oedd yn 45 oed, a'i blant ddim ond yn dair ac yn bedair oed. Roedd Clive yn cael mwy a mwy o drafferth i wneud ei waith yn iawn ac roedd wedi colli'i swydd yn y Fyddin y flwyddyn gynt. Mae ei wraig, Helen, yn sàn am sut y llwyddodd hi a gweddill y teulu i fynd drwy'r chwe blynedd nesaf, nes i Clive farw: yr her o addasu wrth i'w gyflwr waethygu; gorfod delio ࢠgoblygiadau cyfreithiol y salwch; gwneud cais am fudd-daliadau; chwilio am gartrefi nyrsio; a delio à¢'i chyfrifoldebau fel gwraig, mam a gweithiwr. Mae hi hefyd yn disgrifio'i thristwch a'i hofn wrth i'w gËwr, a oedd yn un mor addfwyn, ddod yn fwy a mwy anwadal a threisgar wrth i'w iechyd ddirywio. Mae'r stori hon yn helpu pobl iau ࢠdementia, eu ffrindiau, eu teuluoedd a'u gofalwyr, ac yn eu hannog.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Vecchiaia e Pensionamento » Malattia

Editore Graffeg

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/06/2019

Lingua Gallese

EAN-13 9781913134587

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Colli Clive i Ddementia Cynnar"

Colli Clive i Ddementia Cynnar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima