Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Com ser antiracista

Ibram X. Kendi
pubblicato da Rayo Verde Editorial

Prezzo online:
8,99

Un manual sobre el racisme sistèmic de la nostra societat i de com conflueix amb altres opressions com el gènere, la classe o la sexualitat. "No es pot dir simplement que no s'és racista, s'ha de declarar que s'és frontalment antiracista". Amb més d'un milió de còpies venudes als EUA Ibram X. Kendi ens ofereix a COM SER ANTIRACISTA les claus de l'antiracisme des dels conceptes més bàsics fins als casos menys evidents, que ens ajudaran a veure amb claredat totes les formes de racisme, a comprendre les seves conseqüències tòxiques i a treballar per oposar-nos-hi de manera personal i col·lectiva. Ibram X. Kendi ens ofereix les claus de l'antiracisme som racistes? o actuem de forma racista o antiracista? afegint-hi el gènere, la classe, l'orientació sexual... i també les diferents interseccions entre elles que enforteixen l'opressió i la violència que reben aquests col·lectius. Entenent el racisme com a estructural i sistèmic, Kendi crida a la responsabilitat individual i a la lluita col·lectiva contra el sistema que legitima i practica el racisme a la nostra societat.

Dettagli

Generi Politica e Società » Problemi e Processi sociali » Violenza nella società

Editore Rayo Verde Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/11/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788417925413

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Com ser antiracista"

Com ser antiracista
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima