Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Coneixement posthumà

Rosi Braidotti
pubblicato da Arcadia

Prezzo online:
19,99

"Posthumà" és un terme que vol descriure, des de múltiples perspectives, la mena de subjectes que estem esdevenint, més enllà de l'humanisme clàssic i de l'antropocentrisme. Rosi Braidotti l'adopta com a hipòtesi de treball per determinar quins són i com es generen els nous coneixements que hi estan associats. La consciència del que estem deixant de ser i del que estem en procés d'esdevenir és el punt de partida per comprendre un nou subjecte posthumà, un "nosaltres" lligat a la Terra, tecnològicament mediat i participat per agents humans i no humans. Amb aquest assaig, Braidotti ens convida a pensar sobre nosaltres d'una altra manera a fi de poder dur a la pràctica una ètica afirmativa, la que alimenta el nostre desig de perseverar en una vida millor en aquest planeta malmès, en companyia dels altres (orgànics, materials i tecnològics).

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Filosofia: Specifiche aree » Epistemologia e teoria della conoscenza

Editore Arcadia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/10/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788412230567

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Coneixement posthumà"

Coneixement posthumà
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima