Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En Joel viu a les Walden, una comunitat idíl·lica en plena natura que rebutja les noves tecnologies i advoca per una vida del als costums d'abans. Amb el propòsit d'acostar-se a l'Alina, una nouvinguda que el té fascinat, comença a enviar-se cartes a si mateix a casa d'ella. Tot va bé fins que l'Alina n'hi lliura una que no ha escrit ell, el contingut de la qual suggereix que el remitent el coneix millor que ningú. A mesura que la relació avança, se succeeixen també els equívocs i les amenaces d'un sabotejador anònim decidit a separar la parella. A poc a poc, i sense adonar-se'n, en Joel es veu atrapat en un inquietant laberint de miralls on el seu reex sembla adquirir vida pròpia mentre ell lluita per agafar les regnes del seu destí. Marta Carnicero Hernanz ordeix magistralment els fils d'aquest relat commovedor sobre la identitat, l'amor i l'angoixa de perdre'ls. "No és exagerat dir que Marta Carnicero utilitza aquells detalls significatius de la vida amb un mestratge poc comú en les lletres peninsulars". Carlos Pardo, "El País"

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Quaderns Crema

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2020

Lingua Catalano

EAN-13 9788477276425

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Coníferes"

Coníferes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima