Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Conta'm la veritat sobre l'amor

Santiago Forné
pubblicato da Editorial Tria

Prezzo online:
4,76

Per què l'editem?

Publiquem 'Conta'm la veritat sobre l'amor' perquè ens agraden les històries d'amor i les bones novel·les escrites sense pressa, pensades per ser degustades amb calma, assaborint cada paraula d'un text rodó i ben escrit. Ens atrauen els personatges interessants i profunds, els diàlegs excel·lents i l'estil elaborat i madur.

I la publiquem perquè es tracta, probablement, de la novel·la valenciana més llarga des del Tirant lo Blanc i perquè té un esperit de road movie que la fa molt atractiva.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Editorial Tria

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/03/2014

Lingua Catalano

EAN-13 9788492912018

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Conta'm la veritat sobre l'amor"

Conta
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima